Subsidievoorwaarden

De EFL Stichting heeft als doelstelling het ontwikkelen en bevorderen van de stedenbouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Cornelis van Eesteren en Theodoor Karel van Lohuizen. De koppeling tussen kennis, ontwerp en beleid staat daarin centraal. Daartoe kent de Stichting subsidies toe aan onderzoeksprojecten, individuele studiereizen (masterstudenten), publicaties en manifestaties zoals debatten, symposia, workshops en tentoonstellingen.

Per project wordt maximaal € 12.500 gefinancierd.

Subsidieaanvragen moeten passen binnen de doelstelling en het werkterrein van de Stichting. Daarnaast moeten zij voldoen aan minstens een maar bij voorkeur meer van de volgende voorwaarden:

– Het project heeft een innovatief karakter
– Het project heeft een voorbeeldfunctie
– Het project heeft maatschappelijke relevantie
– Het project heeft zichtbaarheid in het professionele domein
– Het project vult een kennislacune.

De Stichting is op zoek naar prikkelende en uitdagende projecten die het debat over de inrichting van Nederland verder brengen. Projecten waarvoor de aanvrager (ook) actief een breed publiek opzoekt bijvoorbeeld via een presentatie, discussie, tentoonstelling etc. hebben de voorkeur.

SUBSIDIABELE PROJECTEN
De EFL Stichting geeft subsidies voor:
– projecten in de sfeer van ontwerp, onderzoek en beleid die een vernieuwende of verdiepende impuls geven aan het vakgebied;
– publicaties binnen het vakgebied die bijdragen aan vernieuwing en/of verdieping;
– workshops, symposia, tentoonstellingen of publieksevenementen die bijdragen aan vernieuwing en verdieping;
– projecten gerelateerd aan het werk van de naamgevers van de Stichting met een duidelijke link naar vernieuwing en verdieping in het heden;
– reiskosten, bij voorkeur per trein, in kader van onderzoeksprojecten binnen een relevante masterstudie tot een maximum van € 1.500,-.

WAT WIJ NIET SUBSIDIËREN
De EFL Stichting geeft geen subsidies voor:
– de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw-, verbouw- en restauratieprojecten;
– activiteiten van (semi)overheden;
– activiteiten die tot de reguliere taken van instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs horen;
– groepsreizen van studenten;
– exposities en onderzoeksactiviteiten in het kader van een promotieonderzoek.

Hierop kan een uitzondering worden gemaakt wanneer activiteiten een breder publiek bereiken en/of de praktijkgemeenschap activeren.

VOORWAARDEN
– De aanvraag voor projectsubsidie moet vergezeld gaan van een gestructureerd projectplan, een begroting van het totale project en een CV van de projectleider.
– Omvangrijke projecten zijn in de regel alleen dan subsidiabel als een of meer andere instanties cofinanciering verlenen. De Stichting verleent bij voorkeur subsidie voor specifieke onderdelen van een subsidiabel project.
– Subsidie voor een publicatie dient te worden aangevraagd door de uitgever en vergezeld te gaan van een synopsis, een begroting en een CV van de auteur(s).
– De subsidietoezegging wordt alleen dan gestand gedaan, als het project of de publicatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Voor studiereizen geldt:

– Elke aanvraag voor subsidie van individuele studiereizen moet vergezeld gaan van een brief van de begeleider van het afstudeerproject, c.q. de stagebegeleider van zowel de onderwijsinstelling als van de instelling waar stagegelopen wordt.
– Bij studiereizen komen alleen de reiskosten, en niet de kosten van levensonderhoud en verblijf in aanmerking voor subsidie.

Binnen Europa geeft de Stichting voorkeur aan het reizen per trein voor zover mogelijk, ook als dit duurder is dan vliegen.