Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Subsidievoorwaarden

De EFL Stichting kent subsidies toe aan onderzoeksprojecten, individuele studiereizen en publicaties op het gebied van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur. Per project wordt maximaal € 10.000 gefinancierd.

Subsidieaanvragen moeten voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

– Het project past binnen de doelstelling en het werkterrein van de stichting
– Het project heeft een innovatief karakter
– Het project heeft een voorbeeldfunctie
– Het project heeft een duidelijk maatschappelijk draagvlak en beoogde maatschappelijke werking.

WAT WIJ NIET SUBSIDIËREN
De EFL Stichting heeft geen subsidies voor de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw-, verbouw- en restauratieprojecten, activiteiten van (semi)overheden, activiteiten die tot de reguliere taken van instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs horen, studiereizen in groepsverband (2 of meer personen), exposities en onderzoeksactiviteiten in het kader van een promotieonderzoek.

SUBSIDIABELE PROJECTEN
– Individuele studiereizen in het kader van stages, afstudeerprojecten en promoties,
– Onderzoeksprojecten, voor zover niet vallend binnen een promotie of regulier onderzoek van een instelling van hoger of academisch onderwijs
– Publicaties
– Projecten welke specifiek zijn gerelateerd aan het werk van de naamgevers van de stichting

VOORWAARDEN
– Elke aanvraag voor subsidie van individuele studiereizen moet gesteund worden door de hoogleraar onder wiens leiding het afstudeerproject staat, c.q. door de stagebegeleider van zowel de onderwijsinstelling als van de instelling waar stage gelopen wordt, c.q. door de promotor.
– Bij studiereizen komen als regel wel de reiskosten, maar nooit de kosten van levensonderhoud en verblijf in aanmerking voor subsidie.
– De aanvraag voor subsidie van een onderzoeksproject moet vergezeld gaan van een gestructureerd projectplan, een begroting van het totale project en een cv van de projectleider.
– Omvangrijke onderzoeksprojecten zijn in de regel alleen dan subsidiabel als een of meer andere instanties cofinanciering verlenen. De stichting verleent bij voorkeur subsidie voor specifieke onderdelen van een subsidiabel project.
– De aanvraag voor subsidie van een publicatie dient te worden aangevraagd door de uitgever en moet vergezeld gaan van een synopsis, een begroting en een cv van de auteur.
– De subsidietoezegging wordt alleen dan gestand gedaan, indien het onderzoeksproject c.q. de publicatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd.