Subsidievoorwaarden

De EFL Stichting heeft als doelstelling het ontwikkelen en bevorderen van de stedenbouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Cornelis van Eesteren en Theodoor Karel van Lohuizen. Daartoe kent de Stichting subsidies toe aan onderzoeksprojecten, individuele studiereizen en publicaties op het gebied van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur. Per project wordt maximaal € 10.000 gefinancierd.

Subsidieaanvragen moeten passen binnen de doelstelling en het werkterrein van de Stichting. Daarnaast moeten zij voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

– Het project heeft een innovatief karakter
– Het project heeft een voorbeeldfunctie
– Het project heeft maatschappelijk draagvlak.

SUBSIDIABELE PROJECTEN
– projecten van zelfstandige professionals en academici in de sfeer van ontwerp, onderzoek en beleid welke een vernieuwende of verdiepende impuls geven aan het vakgebied;
–  publicaties binnen het vakgebied welke bijdragen aan vernieuwing en/of verdieping;
– seminars en workshops welke bijdragen aan vernieuwing en verdieping;
– projecten gerelateerd aan het werk van de naamgevers met een duidelijke link naar vernieuwing en verdieping in het heden;
– reiskosten in kader van individuele onderzoeksprojecten binnen een relevante masterstudie tot een maximum van € 1.500,-.

WAT WIJ NIET SUBSIDIËREN
De EFL Stichting geeft geen subsidies voor de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw-, verbouw- en restauratieprojecten; activiteiten van (semi)overheden; activiteiten die tot de reguliere taken van instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs horen; groepsreizen van studenten; exposities en onderzoeksactiviteiten in het kader van een promotieonderzoek.

VOORWAARDEN
– Elke aanvraag voor subsidie van individuele studiereizen moet gesteund worden door de hoogleraar onder wiens leiding het afstudeerproject staat, c.q. door de stagebegeleider van zowel de onderwijsinstelling als van de instelling waar stage gelopen wordt, c.q. door de promotor.
– Bij studiereizen komen als regel wel de reiskosten, maar nooit de kosten van levensonderhoud en verblijf in aanmerking voor subsidie.
– Binnen Europa geeft de Stichting voorkeur aan het reizen per trein voor zover mogelijk, ook indien dit duurder is dan vliegen.
– De aanvraag voor subsidie van een onderzoeksproject moet vergezeld gaan van een gestructureerd projectplan, een begroting van het totale project en een cv van de projectleider.
– Omvangrijke onderzoeksprojecten zijn in de regel alleen dan subsidiabel als een of meer andere instanties cofinanciering verlenen. De stichting verleent bij voorkeur subsidie voor specifieke onderdelen van een subsidiabel project.
– De aanvraag voor subsidie van een publicatie dient te worden aangevraagd door de uitgever en moet vergezeld gaan van een synopsis, een begroting en een cv van de auteur.
– De subsidietoezegging wordt alleen dan gestand gedaan, indien het onderzoeksproject c.q. de publicatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd.