Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Naam
Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL Stichting)

RSIN
0095.35.457

Contactgegevens
zie ‘Contact‘ rechtsboven.

Samenstelling van het bestuur
zie de tab ‘Over EFL Stichting

Doelstelling
Het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van prof. C. van Eesteren en prof.ir. Th.K. van Lohuizen. Het ontwikkelen en bevorderen van ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De stichting heeft één medewerker. Zij verzorgt het secretariaat.

Beleid
Het beleid richt zich op het inhoud geven aan de doelstelling door middel van het verlenen van subsidies en het entameren, uitvoeren en financieren van projecten, die verband houden met de intellectuele nalatenschap van prof. Van Eesteren en prof.ir. Van Lohuizen, alsmede het ontwikkelen en bevorderen van  stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in hun geest.

Plannen / activiteiten in 2015

  • Project “Studie Amsterdam Nieuw-West van plan tot uitvoering” is een onderzoek naar de geschiedenis van de uitvoering van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP). Het onderzoek is een samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) en SteenhuisMeurs. Beoogd resultaat: een 5e boek in de Van Eesterenreeks.
  • De speciale Van Eesteren Leerstoel aan de TU Delft met als thema ‘de inrichting van het IJsselmeergebied’ is een samenwerking tussen de partijen Rijkswaterstaat, Verkeer en Leefomgeving, TU Delft en EFL Stichting. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 15 juni 2013 tot 15 juni 2016. Hoogleraar: ir. Frits Palmboom.
  • Financiële ondersteuning voor de exploitatie van het Van Eesterenmuseum in Amsterdam.
  • Tentoonstelling ‘De jonge Van Eesteren’ in het Huis van Zessen, West Kinderdijk 89, Alblasserdam.
  • Aanvullende financiële ondersteuning voor het ontsluiten en digitaliseren van de Van Eesteren Collectie in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.
  • Voor de aanschaf van boeken / documenten ten behoeve van de EFL Collectie wordt een financiële bijdrage gegeven aan de Bouwkundebibliotheek van de TU Delft.
  • Start voorbereiding tentoonstelling Een Betere Stad “Amsterdam en het algemeen uitbreidingsplan” in samenwerking met de gemeente Amsterdam, opening in 2017.

 

Verkorte staat van baten en lasten 2015
Baten -/- directe lasten 233.410
Som der exploitatielasten  173.771
Exploitatieresultaat    59.639
Interestbaten      2.338
Toegezegde subsidies en bijdragen aan projecten -236.329
Financiële baten en lasten -233.991
Resultaat uit gewone exploitatie -174.352