Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Naam
Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL Stichting)

RSIN
0095.35.457

Contactgegevens
zie ‘Contact‘ rechtsboven.

Samenstelling van het bestuur
zie de tab ‘Over EFL Stichting

Doelstelling
Het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van prof. C. van Eesteren en prof.ir. Th.K. van Lohuizen. Het ontwikkelen en bevorderen van ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De stichting heeft één medewerker. Zij verzorgt het secretariaat.

Beleid
Het beleid richt zich op het inhoud geven aan de doelstelling door middel van het verlenen van subsidies en het entameren, uitvoeren en financieren van projecten, die verband houden met de intellectuele nalatenschap van prof. Van Eesteren en prof.ir. Van Lohuizen, alsmede het ontwikkelen en bevorderen van  stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in hun geest.

Plannen / activiteiten in 2018

  • Besloten is om het onderscheid tussen grote en kleine subsidieaanvragen los te laten. Reisbeurzen tot € 1.500 zijn in principe altijd geschikt voor tussentijdse behandeling door de voorzitter. Alle andere verzoeken worden op de bestuursvergaderingen behandeld. Het totaalbedrag dat wordt gereserveerd voor subsidies blijft gelijk.
  • In juni 2018 is de “Atlas van het IJsselmeergebied” gepresenteerd tijdens een bijeenkomst over het IJsselmeergebied in het provinciehuis in Lelystad. Met de presentatie van het boekwerk is deze leerstoel afgerond.
  • Er is een profielschets gemaakt voor de nieuwe leerstoel waarbij de termijn is verlengd van 3 naar 5 jaar en voor 0,6 fte. Het profiel van de nieuwe leerstoel richt zich op de grootstedelijke vraagstukken in metropolitische  gebieden en bevindt zich op snijvlak van ontwerp, planning, beleid en onderzoek.
  • Dit jaar is begonnen met de werving van een nieuwe leerstoelhouder. Het ligt in de verwachting dat in 2019 de benoeming plaatsvindt.
  • Financiële ondersteuning voor de exploitatie van het Van Eesterenmuseum in Amsterdam.
  • Het project City of comings and goings/Stad van komen en gaan heeft een bijzondere plek gekregen op de Architectuurbiënnale in Venetië.
  • De bruikleenovereenkomst met de Staat der Nederlanden van het Van Eesteren archief wordt omgezet in een schenking aan de Staat der Nederlanden. Het blijft ondergebracht bij Het Nieuwe Instituut. Het archief zal eigendom van de staat blijven ook als er iets met Het Nieuwe Instituut gebeurt.

 

Verkorte staat van baten en lasten 2018
Baten -/- directe lasten   177.122
Som der exploitatielasten   112.766
Exploitatieresultaat    64.356
Interestbaten          200
Toegezegde subsidies en bijdragen aan projecten -405.657
Financiële baten en lasten -405.457
Resultaat uit gewone exploitatie -341.101