Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Naam
Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL Stichting)

RSIN
0095.35.457

Contactgegevens
zie ‘Contact‘ rechtsboven.

Samenstelling van het bestuur
zie de tab ‘Over EFL Stichting

Doelstelling
Het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van prof. C. van Eesteren en prof.ir. Th.K. van Lohuizen. Het ontwikkelen en bevorderen van ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De stichting heeft één medewerker. Zij verzorgt het secretariaat.

Beleid
Het beleid richt zich op het inhoud geven aan de doelstelling door middel van het verlenen van subsidies en het entameren, uitvoeren en financieren van projecten, die verband houden met de intellectuele nalatenschap van prof. Van Eesteren en prof.ir. Van Lohuizen, alsmede het ontwikkelen en bevorderen van  stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in hun geest.

Plannen / activiteiten in 2017

  •  De publicatie De nieuwe Grachtengordel verschijnt en wordt gepresenteerd worden op het symposium De Nieuwe Grachtengordel. Dit symposium wordt mede georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Vincent van Rossem.
  • De overeenkomst voor de speciale Van Eesteren Leerstoel aan de TU Delft met als thema ‘de inrichting van het IJsselmeergebied’ is een samenwerking tussen de partijen Rijkswaterstaat, Verkeer en Leefomgeving, TU Delft en EFL Stichting is verlengd tot eind 2016. Hoogleraar: ir. Frits Palmboom. Na evaluatie wordt besloten de speciale leerstoel met vijf jaar te verlengen. Er wordt een profiel opgesteld voor de nieuwe hoogleraar.
  • Financiële ondersteuning voor de exploitatie van het Van Eesterenmuseum in Amsterdam.
  • Ondersteuning van het project Stad van Komen en Gaan, een onderzoek door Crimson naar hoe in het verleden steden zijn omgegaan met migratie, om hiervan te kunnen leren voor de toekomst.
  • Voor de aanschaf van boeken / documenten ten behoeve van de EFL Collectie wordt een financiële bijdrage gegeven aan de Bouwkundebibliotheek van de TU Delft.
  • De tentoonstelling Een Betere Stad “Amsterdam en het algemeen uitbreidingsplan” in samenwerking met de gemeente Amsterdam, is een groot succes.
Verkorte staat van baten en lasten 2017
Baten -/- directe lasten 190.555
Som der exploitatielasten  122.043
Exploitatieresultaat    68.512
Interestbaten          478
Toegezegde subsidies en bijdragen aan projecten -221.883
Financiële baten en lasten -221.405
Resultaat uit gewone exploitatie -152.893