ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Naam
Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL Stichting)

RSIN
0095.35.457

Contactgegevens
zie ‘Contact‘ rechtsboven.

Samenstelling van het bestuur
zie de tab ‘Over EFL Stichting

Doelstelling
Het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van prof. C. van Eesteren en prof.ir. Th.K. van Lohuizen. Het ontwikkelen en bevorderen van ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Het secretariaat van de Stichting wordt verzorgd door een bureau dat op afstand secretariële ondersteuning biedt.

Beleid
Het beleid richt zich op het inhoud geven aan de doelstelling door middel van het verlenen van subsidies en het entameren, uitvoeren en financieren van projecten, die verband houden met de intellectuele nalatenschap van prof. Van Eesteren en prof.ir. Van Lohuizen, alsmede het ontwikkelen en bevorderen van  stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in hun geest.

Plannen / activiteiten in 2022
In de zomer van 2022 agendeerde de EFL Stichting de urgentie om het thema rechtvaardigheid te koppelen aan de opgave van klimaattransitie en via ontwerp en onderzoek beter in de vingers te krijgen wat zo’n vraagstuk ruimtelijke behelst. Zes multidisciplinaire teams zijn door de stichting geselecteerd om hun ingediende voorstellen nader uit te werken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat drie teams financieel in staat worden gesteld te pionieren met het werken aan ruimtelijke voorstellen rondom drie verschillende thema’s.

Verkorte staat van baten en lasten 2022
Netto beleggingsresultaat      -987.246
Overige baten                    0
Totale baten      -987.246
Overige lasten     -61.833
Toegezegde subsidies en bijdragen aan projecten   -258.590
Totale lasten      -320.423
Saldo totale baten en lasten    -1.307.669

 

Klik hier voor het standaard ANBI-formulier voor Vermogensfondsen.

Klik hier voor het jaarverslag 2021.