ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Naam
Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL Stichting)

RSIN
0095.35.457

Contactgegevens
zie ‘Contact‘ rechtsboven.

Samenstelling van het bestuur
zie de tab ‘Over EFL Stichting

Doelstelling
Het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van prof. C. van Eesteren en prof.ir. Th.K. van Lohuizen. Het ontwikkelen en bevorderen van ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De stichting heeft één medewerker. Zij verzorgt het secretariaat.

Beleid
Het beleid richt zich op het inhoud geven aan de doelstelling door middel van het verlenen van subsidies en het entameren, uitvoeren en financieren van projecten, die verband houden met de intellectuele nalatenschap van prof. Van Eesteren en prof.ir. Van Lohuizen, alsmede het ontwikkelen en bevorderen van  stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in hun geest.

Plannen / activiteiten in 2020
In 2020 is door AEF een extern onderzoek verricht naar de impact van de EFL-Stichting op het vakgebied. Daarvoor zijn sleutelfiguren uit het vakgebied en (oud-)bestuursleden bevraagd. De verkregen inzichten hebben ertoe geleid dat de samenstelling van het bestuur in profiel gelijk blijft. Dit profiel houdt in dat bestuursleden beleid, onderzoek en praktijk kunnen verbinden en vakoverstijgend werken en denken. Daarnaast is besloten actiever de verbinding te zoeken met de Van Eesteren Fellowship bij de TU Delft, pro-actief nieuwe aanvragen uit te lokken en de Van Eesteren lezing opnieuw in het leven te roepen.

Verkorte staat van baten en lasten 2020
Netto beleggingsresultaat   250.434
Overige baten        3.816
Totale baten    254.250
Overige lasten     -94.694
Toegezegde subsidies en bijdragen aan projecten   -164.553
Totale lasten -259.247
Saldo totale baten en lasten      -4.997

 

Klik hier voor het standaard ANBI-formulier voor Vermogensfondsen.

Klik hier voor het jaarverslag 2020.