W-Architectuurstudio Team W, Amsterdam

Project Rooted Urbanism, een bottom-up, duurzame benaderwijze voor gebiedsontwikkeling vanuit sociaal en ecologisch perspectief, betreft een bottom-up, duurzame benaderwijze voor gebiedsontwikkeling vanuit sociaal en ecologisch perspectief voor de wijk Amsterdam Holendrecht uit de jaren ’70 van de vorige eeuw (Van Gool e.a.) die zich kenmerkt door verwantschap met het gedachtengoed van Van Eesteren; meanderende woonblokken met lichte, ruime etagewoningen in het groen, georiënteerd op de zon met gescheiden verkeersstructuren voor voetgangers, langzaam verkeer en auto’s.
Rooted Urbanism is gefundeerd op drie pijlers: sociaal (bewoners human en buurtnetwerken), ecologisch (stedelijk groen, bewoners other than human) en systemisch (beleid, regelgeving, toewijzing, beheer). Dit deel focust zich op de onderzoekspijler ecologie en stadsnatuur, zonder deze los te knippen van de andere pijlers. De vragen die centraal staan zijn: Hoe kan ontwerpend veldonderzoek, met Holendrecht als casus, leiden tot nieuwe inzichten, strategieën, tactieken en methodieken op het gebied van sociale, ecologische en systemische transformatie bij stedelijke vernieuwingsprocessen? Hoe kan bij transformatie en verdichting van vergelijkbare wijken de weerbaarheid van zowel human als other than human bestendigd en versterkt worden, met de natuur als sleutel? Het doel is het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium en bijpassende methodiek voor het bestendigen en versterken van sociale en natuurinclusieve buurten, met als aanknopingspunten ontmoeten en groen.

Meer subsidies

Wageningen Universiteit |Gerealiseerd

Onderzoek na storm Sandy in New Jersey, VS (masterthesis landschapsarchitectuur)… Read More

Carolien Burgers, TU Eindhoven

Reiskosten ivm afstudeeronderzoek in Philadelphia, kader van project IMAGINE… Read More

Rianne Hadders, Universiteit Utrecht

Reiskosten voor masteronderzoek naar de impact van het ‘MyCiti’ busstelsel in Kaapstad, Zuid-Afrika. Read More

Jorn Konijn, Amsterdam

Deel van de kosten voor documentaire over Max Risselada met titel ‘Max Risselada – Life and work… Read More
bekijk alle subsidies