W-Architectuurstudio Team W, Amsterdam

Project Rooted Urbanism, een bottom-up, duurzame benaderwijze voor gebiedsontwikkeling vanuit sociaal en ecologisch perspectief, betreft een bottom-up, duurzame benaderwijze voor gebiedsontwikkeling vanuit sociaal en ecologisch perspectief voor de wijk Amsterdam Holendrecht uit de jaren ’70 van de vorige eeuw (Van Gool e.a.) die zich kenmerkt door verwantschap met het gedachtengoed van Van Eesteren; meanderende woonblokken met lichte, ruime etagewoningen in het groen, georiënteerd op de zon met gescheiden verkeersstructuren voor voetgangers, langzaam verkeer en auto’s.
Rooted Urbanism is gefundeerd op drie pijlers: sociaal (bewoners human en buurtnetwerken), ecologisch (stedelijk groen, bewoners other than human) en systemisch (beleid, regelgeving, toewijzing, beheer). Dit deel focust zich op de onderzoekspijler ecologie en stadsnatuur, zonder deze los te knippen van de andere pijlers. De vragen die centraal staan zijn: Hoe kan ontwerpend veldonderzoek, met Holendrecht als casus, leiden tot nieuwe inzichten, strategieën, tactieken en methodieken op het gebied van sociale, ecologische en systemische transformatie bij stedelijke vernieuwingsprocessen? Hoe kan bij transformatie en verdichting van vergelijkbare wijken de weerbaarheid van zowel human als other than human bestendigd en versterkt worden, met de natuur als sleutel? Het doel is het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium en bijpassende methodiek voor het bestendigen en versterken van sociale en natuurinclusieve buurten, met als aanknopingspunten ontmoeten en groen.

Meer subsidies

Stichting Oase |Gerealiseerd

publicatie tijdschrift OASE: ‘Grenzenloos: transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw’… Read More

Titia Ex, Amsterdam

The Art of Light. De kunst van licht in de openbare ruimte. Via licht wordt onderzocht hoe… Read More

Uitgeverij Blauwdruk |Gerealiseerd

Wageningen: publicatie Duurzame landschapsarchitectuur… Read More

Anna Klimczak, TU Delft

Reiskosten naar Polen ivm masteronderzoek als onderdeel van thema: ‘Imagining (European) regions’. Read More
bekijk alle subsidies