Van Eesteren Leerstoel

In 2013 is aan de TU Delft de Van Eesteren Leerstoel ingesteld. Deze wordt gefinancierd door de EFL Stichting, het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de TU Delft. De leerstoel richt zich in de periode 2013-2016 op ‘stedenbouw in relatie tot de fysieke condities van het Nederlandse deltalandschap’. Het onderzoeksterrein betreft het IJsselmeergebied, waar Cornelis van Eesteren zich tijdens zijn leven intensief mee heeft beziggehouden.

De leerstoel is onderdeel van de afdeling Urbanism van de faculteit Bouwkunde en wordt geleid door prof.ir. Frits Palmboom. De leerstoel bestaat verder uit ir. Saline Verhoeven, ir. Paul Broekhuisen en ir. Daan Zandbelt.

Deltaparadox
Het onderzoek is direct gerelateerd aan het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Het beoogt de ruimtelijke gevolgen van (grootschalige) beslissingen op deltaniveau aanschouwelijk en inzichtelijk te maken aan de hand van concrete locaties, zoals beeldbepalende dwarsprofielen, schakelpunten en stelsels. De ruimtelijke en de fysieke werking van veranderingen in het deltasysteem worden met elkaar in verband gebracht. Daartoe wordt een brug geslagen naar kennis uit de ruimtelijke planning, de landschapsarchitectuur, het watermanagement en de ecologie.

De zogenaamde ‘Delta Paradox’ vormt het vertrekpunt van het onderzoek. Aan de ene kant is er het natuurlijk systeem, dat gekenmerkt wordt door eindeloze gradiënten, ruimtelijke continuïteit, dynamiek en onvoorspelbaarheid. Aan de andere kant is er de bevolkingsdruk, de intensieve landbouw en de verstedelijking die juist vragen om controle en het zoveel mogelijk uitsluiten van risico’s.

In het IJsselmeergebied heeft dat geleid tot het steeds verder opknippen in compartimenten, in op zichzelf beheersbare eenheden, en het trekken van extra verdedigingslijnen, met de Afsluitdijk en Houtribdijk als de duidelijkste voorbeelden. Steeds duidelijker wordt hoezeer dat op gespannen voet staat met het natuurlijke systeem, dat nog steeds niet hersteld is van de omslag van zoute zeearm naar zoete binnenzee.

IJsselmeergebied
IJsselmeergebied

Drie sporen
Het onderzoek volgt drie sporen: ten eerste worden de ruimtelijke kwaliteiten van het IJsselmeergebied onderzocht en vastgelegd in een Atlas van het IJsselmeergebied. Ten tweede wordt de optimalisatie van het watersysteem op de lange termijn onderzocht, met mogelijke strategieën voor meer natuurlijke dynamiek, met de nadruk op de zone Houtribdijk. Dit krijgt gestalte door het organiseren van openbaar toegankelijke kennisconferenties en het oprichten van een denktank. Ten derde wordt onderzocht wat de toegevoegde waarde is van mogelijke toekomstige ontwerpstrategieën voor de Nederlandse Deltametropool.

link: http://www.bk.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/urbanism/organisatie/van-eesteren/

Durgerdam, tekening Van Eesteren leerstoel
Durgerdam, tekening Van Eesteren leerstoel

Meer actueel

Nieuwe houder van de Van Eesteren Fellowship

Met ingang van 15 september 2019 zal Caroline Newton de houder zijn van de Van Eesteren Fellowship (voorheen Leerstoel) aan de TU Delft. Caroline is… Read More

Kijktip! De Van Rossems vertellen elkaar verhalen over het AUP

In het televisieprograma Hier zijn de Van Rossems verkent historicus Maarten van Rossem  samen met zijn zus Sis (kunsthistorica) en zijn broer Vincent (architectectuurhistoricus) een… Read More
alle berichten